Strony informacyjne

Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY B2B SNAP OUTDOOR z dnia 01.01.2021

Platforma B2B Snap Outdoor działająca pod adresem http://www.b2b.snapoutdoor.pl jest serwisem prowadzonym przez:
Snap Outdoor Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach 44-141, ul. Bojkowska 92C, NIP 648-275-38-00, REGON 241948347, BDO 000002883, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385760, o kapitale zakładowym w wysokości 18 805 000,00 zł.
Adres pocztowy: Snap Outdoor Sp. z o. o., Panattoni Park Gliwice III/budynek 4, ul. Bojkowska 92C, 44-141 Gliwice
Adres e-mail: info@snapoutdoor.pl
Numer telefonu: (32) 706 14 10
§ 1
Słowniczek

Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

 1. KONSUMENT osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. PRZEDSIĘBIORCA osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu.
 4. KUPUJĄCY oznacza przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta, który zawiera umowę sprzedaży na platformie B2B Snap Outdoor; kupujący jest jednocześnie usługobiorcą.
 5. SPRZEDAWCA oznacza przedsiębiorcę prowadzącego platformę B2B objętą niniejszym regulaminem, tj. spółkę Snap Outdoor Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach 44-141, ul. Bojkowska 92C, NIP 648-275-38-00, REGON 241948347, BDO 000002883, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385760, o kapitale zakładowym w wysokości 18 805 000,00 zł; sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą.
 6. TOWARY oznaczają wszelkie materialne rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży na platformie B2B Snap Outdoor.
 7. ZAMÓWIENIE oznacza oświadczenie woli, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży. Oświadczenie to winno zawierać w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 8. KOSZYK ZAMÓWIEŃ oznacza aplikację informatyczną dostępną na stronie przedsiębiorcy www.b2b.snapoutdoor.pl, która umożliwia złożenie zamówienia. Za pomocą Koszyka zamówień przedsiębiorca wskazuje towary i ich ilości, przelicza całkowitą wartość zamówienia oraz szacunkowe koszty dostawy.
 9. UMOWA SPRZEDAŻY umowa cywilno-prawna na mocy, której sprzedawca – przedsiębiorca zobowiązuje się przenieść na kupującego – przedsiębiorcę własności rzeczy (towarów) i wydać mu rzecz, a kupujący – przedsiębiorca zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
 10. LOKAL PRZEDSIĘBIORCY miejsca prowadzenia działalności będące nieruchomościami, w których Snap Outdoor Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach prowadzi swoją działalność gospodarczą na stałe:
  • ul. Bojkowska 92C, 44-141 Gliwice
 11. USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ oznacza wykonanie usługi świadczonej przez usługodawcę na odległość (bez jednoczesnej obecności stron), poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne.
 12. USŁUGODAWCA oznacza przedsiębiorcę prowadzącego platformę B2B objętą niniejszym regulaminem, tj. spółkę Snap Outdoor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (44-141) przy ul. Bojkowskiej 92C, NIP 648-275-38-00, REGON 241948347, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385760, o kapitale zakładowym w wysokości 18 805 000,00 zł; usługodawca może być jednocześnie sprzedawcą.
 13. USŁUGOBIORCA oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez usługodawcę drogą elektroniczną; usługobiorca może być jednocześnie kupującym.
 14. GWARANCJA oznacza dobrowolne zobowiązanie się producenta, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego (konsumenta), w przypadku gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarancja stanowi podstawę prawną do dochodzenia od gwaranta odpowiedzialności za wadliwy towar.
 15. RĘKOJMIA oznacza tryb dochodzenia odpowiedzialności przez kupującego od sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego.
 16. KODEKS CYWILNY oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
§ 2
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez Snap Outdoor Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez Usługobiorców z platformy B2B Snap Outdoor oraz z oferowanych za jej pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Treść niniejszego paragrafu regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Platforma B2B Snap Outdoor zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.b2b.snapoutdoor.pl i świadczy drogą elektroniczną – zgodnie z niniejszym regulaminem – następujące usługi:
  • umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie B2B Snap Outdoor za pomocą koszyka zamówień,
  • umożliwia zgłaszanie roszczeń z tytułu rękojmi za pomocą formularza,
  • umożliwia subskrypcję newslettera zawierającego informacje handlowe.
 4. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:
  • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, bądź
  • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
  • rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli lub wyższa
 5. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem z platformy B2B Snap Outdoor przez zalogowanego Usługobiorcę w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron platformy B2B Snap Outdoor.
 6. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika zawarto w Polityce Cookies dostępnej pod adresem https://b2b.snapoutdoor.pl/polityka-cookies-b2b/.
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/ newsletter) znajdującego się na stronie sklepu.
 8. Umowa każdorazowo zastaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy oraz postanowień określonych w § 2 ust. 9 regulaminu.
 9. Usługobiorca, który zarejestrował swoje konto na stronie usługodawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta klienta. Usługobiorca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie usługi “newsletter” poprzez podanie Usługodawcy adresu e-mail którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.
§ 3
Warunki sprzedaży
 1. Ceny towarów na platformie B2B Snap Outdoor podawane w walucie złotych polskich (PLN) i zawierają cła. Ceny podawane są zarówno w wartościach netto (bez podatku VAT) jak i brutto (z podatkiem VAT)
 2. Ceny towarów znajdujące się na stronie sklepu internetowego nie zawierają kosztów wysyłki.
 3. W przypadku, gdy towary występują w różnych wariantach (tj. rozmiar, pojemność, długość, sposób wykończenia itp.) to ceny mogą różnić się w zależności od wskazanego wariantu. W takim przypadku, ceny konkretnych opcji są ściśle i precyzyjnie wyszczególnione. Ceny te są widoczne w momencie dodawania towaru do koszyka zamówień.
 4. W koszyku zamówień usługobiorca wskazuje formę dostawy i formę płatności. Podstawą do ustalenia całkowitej ceny dostawy jest podana w koszyku cena za 1 paczkę mnożona przez ilość paczek w jaką zapakowano zamówienie.
 5. Snap Outdoor sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów oferowanych przez usługodawcę, jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru do usługobiorcy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.
 6. Snap Outdoor sp. z o.o. dostarcza przedsiębiorcy w momencie wydania towarów fakturę VAT
 7. Snap Outdoor sp. z o.o. jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec przedsiębiorcy na prawach konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym w art. 556 (4) i art. 556 (5) kodeksu cywilnego w odniesieniu do umów zawartych po 01.01.2021 r.
 8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od dnia wydania rzeczy. Okres odstąpienia wygasa po czternastu dniach liczonych od dnia, w którym konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie towarów. Uprawnienie przedsiębiorcy na prawach konsumenta określone jest w art. 38 a ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn.zm.).
§ 4
Tryb postępowania reklamacyjnego dla usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań aby zapewnić w pełni poprawne i bezpieczne działanie platformy B2B Snap Outdoor oraz świadczonych drogą elektroniczną usług.
 2. Informacje o nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu usług usługobiorca może zgłaszać, wedle własnego wyboru:
  • wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu przedsiębiorcy;
  • wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;
  • ustnie do protokołu w siedzibie lub lokalu przedsiębiorcy;
 3. Usługobiorca może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:
  • imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
  • określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar),
  • określenie stwierdzonej nieprawidłowości, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jej rodzaju oraz terminu w jakim została stwierdzona,
  • datę wniesienia reklamacji,
  • podpis zgłaszającego reklamację,
 4. W przypadku przesłania przez usługobiorcę zgłoszenia e-mailem, ze wskazaniem zgody na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.
 5. Usługodawca zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez usługobiorców.
§ 5
Informacja RODO
 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), (zwanego dalej „RODO“), Snap Outdoor Sp. z o.o. informuje, że: Administratorem Danych Osobowych jest: Snap Outdoor Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach 44-141, ul. Bojkowska 92C, NIP 648-275-38-00, REGON 241948347, dane kontaktowe: +48 32 706 14 10.; adres e-mail: ado@snapoutdoor.pl
 2. Polityka prywatności i bezpieczeństwa jest dostępna pod adresem https://b2b.snapoutdoor.pl/polityka-prywatnosci-b2b/. Polityka cookies jest dostępna pod adresem https://b2b.snapoutdoor.pl/polityka-cookies-b2b/
§ 6
Postanowienia końcowe
 1. Informacje zamieszczone na stronach platformy B2B Snap Outdoor (w szczególności katalogi, zapowiedzi nowości, opisy produktowe) nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).
 3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie platformy B2B Snap Outdoor używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej platformy B2B Snap Outdoor (http://b2b.snapoutdoor.pl/regulamin-b2b.html). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.
 5. Snap Outdoor sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem ww. zmian.
Proszę czekać, trwa ładowanie....